ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

ಫೆಸ್ತ್ ಜುಲಾಯ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್.

ಆಯ್ತಾರಾ ೧೬/೭/೧೨೫೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿ ಮಹಾ ವಡಿಲ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಮರಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ.  ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಧರ್ಲೆಲೆಂ.  ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೆಂತಿಣ್ ಆಸ್ಲಿ.  ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ “Hoc erit tibi et cunctis Carmelitis privilegium, in hoc habitu moriens salvabitur.”  (“ತುಕಾ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ್, ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಮೊರ್ತಾ ತೊ ವಾಂಚ್ತಲೊ.”)

ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಗರಣ್ ಆನಿ ಆಟಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಬಾಜೊ ಕರ್ತಾಲೆ.  ಪಿಉಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ಜಾಗರಣ್ ಆನಿ ಆಟಾಳ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ.