ಕರೆಜ್ಮ್ ೨೦೧೬

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕರೆಜ್ಮ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೦ ತಾರಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೨೬ ತಾರಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್.

ಮರ್ಯೆಕ್ ಇಜ್ಬಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚೊ ತಾರಿಕೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ೨೫ ಮಾರ್ಚಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಧರ್ಮ್‍ಸಭೆಂನಿ ಇಜ್ಬಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಬದ್ಲಿನಾಂತ್.

ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಾಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚಾ.

ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಷ್ಟತಾತ್. ಇರಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಮಠಾಂ, ಕೊವೆಂತಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ.