ಎರೊಪ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

ಫೆಸ್ತ್  ೧೯೭೯ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ ಪಾಂಚ್ (ಎರೊಪ್ ದೀಸ್) ತಾರಿಕೆರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಯ್ ತೀಸ್ ಆನಿ ಅಗೊಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್.

ಕಲ್ಪೆ ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಾರಿಕ್ ಬಿನ್ ಜಯಿದಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ೭೧೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆ.  ಕಲ್ಪೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಜಿಬೆಲ್ ತಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ, ತಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಬೆಲ್ ದೊಂಗೊರ್.  ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಚವ್ತ್ಯಾನ್ ೧೩೦೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಳ್ಳೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪೂನ್ಶೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ತಿಲೆಂ ಆನಿ ಎರೊಪ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಇಮಾಜ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ.

ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ೨೪ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ೧೩೩೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಚವ್ತ್ಯಾನ್ ೧೪೬೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಮೂಳ್ ಇಮಾಜ್ ಮೆಳೊನಾ.  ಎರೊಪ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲಿ ನೊವಿ ಇಮಾಜ್ ಕೆಲಿ.

ಬರ್ಬರೊಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ತುರ್ಕಿ ಲುಟ್ಕಾರಾಂನಿ ಪೂನ್ಶೆತ್ ೧೫೪೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲುಟ್ಲೆಂ.  ಇಮಾಜಿಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲೆ.  ಸೆವಿಲ್ಲಾಂತ್ ಇಮಾಜ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಅಂಗ್ಲೊ-ಡಚ್ ಬಳಾಂನಿ ೧೭೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಮಾಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲೆ.  ಭಿಸ್ಪ್ ಸಂದೆಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ವರ್ವಿಂ ೧೮೬೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ.

ಪೂನ್ಶೆತ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ೧೭/೧೦/ ೧೯೬೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್ಮಸಭಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.