ಇನ್ನೊಸೆಂತ್ ತಿಸ್ರೊ

ಲೊತರಿಒ ದೆಇ ಕೊಂತಿ ದಿ ಸೆಗ್ನಿ ೨೨ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೧೬೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಗವಿಗ್ನನೊಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಬಾಪಯ್ ತ್ರೈಸ್ಮುಂದ್ ದಿ ಸೆಗ್ನಿ. ಆವಯ್ ಕ್ಲರಿಸಿಅ ಸ್ಕೊತ್ತಿ.

ಲೊತರಿಒ ರೊಮಾಂತ್, ಪೆರಿಸಾಂತ್ ಆನಿ ಬೊಲೊಗ್ನಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಆಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ೧೧೮೭ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುಬ್‍ದಿಯಾಕೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಕ್ಲೆಮೆಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂ ಸೆರ್ಗಿಉಸ್ ಆನಿ ಬಾಕ್ಕುಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲ್ ದಿಯಾಕೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ತಿಸ್ರೊ ೮ ಜನೆರ್ ೧೧೯೮ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂನಿ ಲೊತರಿಒಕ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಇನ್ನೊಸೆಂತ್ ತಿಸ್ರೊ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ೨೧ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೧೯೮ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಚಿ ಒಡ್ದ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ೨೨ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೧೯೮ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

೧೨೧೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಲಾತೆರಾನ್ ವಿಶ್ವಸಭೆನ್ ೭೨ ಮಾಪಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಿಂ.

ಇನ್ನೊಸೆಂತ್ ತಿಸ್ರೊ ೧೬ ಜುಲೈ ೧೨೧೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಪೆರುಗಿಅಂತ್ ಮೆಲೊ.