ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

ಫೆಸ್ತ್  ಎಪ್ರಿಲ್ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್.

ಲ್ಯೊಂಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಸೊಡಲಿಟಿಚ್ಯ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ೧೮೩೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವಾಚಿ ಕಾಸ್ಯಾಚಿ  ಇಮಾಜ್ ಇಮಾಜ್ ಅಲ್ಜಿಎರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ಡುಪುಚಾಕ್ ದಿಲಿ.  ತ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಇಮಾಜ್ ೧೮೭೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಅಲ್ಜಿಎರ್ಸಾಂತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಂತ್ ದವರ್ಲಿ.  ಅಪ್ಸಾಚೆರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ; ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸುನ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್. ಇಮಾಜಿಕ್ ೩೦/೪/೧೮೭೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕೆಲೆಂ.