ಅಶಿರ್ ದಾರ್ವಟೊ

“ಅಶಿರ್ ದಾರ್ವಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಸಾಕ್ ವರ್ತಾ ತೊ ದಾರ್ವಟೊ ರೂಂದ್ ಆನಿ ತೊ ಮಾರೊಗ್ ಇಸ್ಕಳ್ ಅನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ ಧಾರಾಳ್. ಪೂಣ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ ದಾರ್ವಟೊ ಅಶಿರ್ ಆನಿ ತಿ ವಾಟ್ ಅಡ್ಚಣೆಚಿ ಆನಿ ತಿ ಮೆಳ್ಚಿಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್.” (ಮಾತೆವ್ ೭/೧೩-೧೪).

ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್‌ಸಭೆಚೊ ದಾರ್ವಟೊ ಅಶಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಬಾರಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಚೆ ವ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಅಟ್ರಾ ಆಟಾಳ್ ಆನಿ ಅಟ್ರಾ ಜಾಗರಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‌ಸಭೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಟಾಳ್ ಆನಿ ಆಟಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಗ್ರಾದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾನ್ ೧೯೬೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಿಸ್ಪಾಂಚಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲಿಲಿ. ತಾಕಾ ಕುರ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಿದೊಡೊ ಕುರೊವ್ ದಾನ್ ದಿಲೊ ವ ವಿಕ್ಲೊ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಂತ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ತಿದೊಡೆ ಕುರೊವ್ ಆಸಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಂನಿ ತಿದೊಡೊ ಕುರೊವ್ ದವರುನಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ದಾರ್ವಟೊ ರೂಂದ್ ಕೆಲಾ. ಪಿಯುಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ಆಟಾಳ್ ಆನಿ ಜಾಗರಣ್ ಉಣೆ ಕೆಲೆ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೊ ಕೆಲೊ. ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾನ್ ತೊ ಎಕಾ ವೊರಾಚೊ ಕೆಲೊ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಳ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ವ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ವಿಶ್ವಸಭೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೀಕರಣ್, ದೇಶೀಕರಣ್, ಭಾರತೀಕರಣ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ್ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹಿಂದು ವ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಳಾನಾ ಜಾಲೆಂ.  ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಧೆಡೊ ಅಜಿತ್. ತಾಣೆ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತೊ ಹಿಂದು. ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಧೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮೆಳೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್.

ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. “ಬರಬರುತ್ತಾ ರಾಯನ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಯಾಯಿತು.” ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಜಾಲಿ.  ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಉಣೆ ಜಾಲೆಂ. ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನೆಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಬೊಟ್ಟು ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರಿಯಮಣಿ/ಮಂಗಲಸೂತ್ರ/ತಾಳಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಮಿಳುನಾಡುಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ರಾತಿಕ್ ಸಾಡೆ-ಚಾರಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಜನ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಉಸ್ಟ್ಯಾಚಿ ಕೇಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ದೀಪಾವಳಿ ವ ದಿವಾಲಿ ಹಿಂದು ಫೆಸ್ತ್. ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಚರಣ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾಟೆರ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ರಾಮಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ದೀಪಾವಳಿ ವ ದಿವಾಲಿ ಆಚರ್ಸುಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ.  ದಿವಾಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಹಿಂದು ಫೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಲ್ನಾ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರ್ಸಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಹೋಲಿ ವೆಳಾರ್ ರಂಗ್ ಉಡಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಾರಯ್ತಾತ್.

ಇಗರ್ಜ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. ಹೆಪ್ಪಿ ಬರ್ಥ್‌ಡೇ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ಚಿ ನಹಿಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಂತ್ ಜಾತ್ ನಾ. ದಲಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂನಿ, ಕೊಲೆಜಿಂನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂನಿ ಅಮಾನತ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಹಿಂದು, ಬೌದ್ಧ್, ಸಿಖ್ ದಲಿತಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾನ್. ಅಮಾನತಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜೆ.

ಪಾಸ್ಖ್ ಜಾಗರಣ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಬಾರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಿಯುಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಚಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಸಾತ್ ಕೆಲಿಂ ಪೂಣ್ ತೀನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂ – ಪಯ್ಲೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ, ಪಾಂಚ್ವೆಂ. ತಾಂತುಂಯೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ನಾತಾಲ್, ನವೆಂ ವರ್ಸ್, ಪಾಸ್ಖ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನವರಾತ್ರಿ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಮೈಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಾಂಡಿಯಾ ಆನಿ ಗರ್ಬಾ ನಾಚ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ವ್ಯಾಜ್ ಕೆಲೊ. ರಾತಿಕ್ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಮಧೆಂ ಮೈಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ವಾರೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸಾಂವಾಂಕೀ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾನೂನ್ ಕರ್ನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರಾತಿಕ್ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರಾ ಮಧೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ನಾತಾಲ್, ನವೆಂ ವರ್ಸ್, ಪಾಸ್ಖ್ ರಾತ್ ಮಿಸಾಂ ಧಾ ವೊರಾರ್. ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್. ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಯೀ ಧಾ ವೊರಾರ್. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮೀಸ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ದವರಿಜೆ. ಪಾಸ್ಖ್ ಜಾಗರಣ್ ಸನ್ವಾರಾ ದವರಿಜೆ ಆನಿ ಪಾಸ್ಖ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ದವರಿಜೆ.

ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಅತಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಾತ್.

ಮಾಗ್ಣೆ

ದೆವಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉರಯ್, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕರ್. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕರ್. ಜೂಲಿಅ ರೊಬರ್ಟ್ಸಾಕ್, ಶಾರೊನ್ ಸ್ಟೋನಾಕ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಗೀಯರಾಕ್, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರಸ್ಸೆಲಾಕ್, ಗೌತಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗ್ ಚಾಪ್ಮೇನಾಕ್, ಕಿರಣ್ ಭಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊರೈನ್ ಬ್ರೈಟಾಕ್, ಮರ್ಯಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಾ ಕೊರಿನ್ಕೊವಾಕ್, ಪಮೆಲಾ ಟೇಲರಾಕ್, ಯಿವೊನ್ನೆ ರಿಡ್ಲೀಕ್, ರೆಜ಼ಾ ಅಸ್ಲನಾಕ್, ಶನಿಎರಾ ಥೊಂಪ್ಸನಾಕ್, ಲುವಿಸ್ ಫರ್ರಾಖಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವಿಸ್ ಯೂಜಿನ್ ವೊಲ್ಕೊಟಾಕ್, ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪಾಕ್, ಎಲಿಜ಼ಬೆತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್, ಅಂಬರೀಶ್ ದಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಫ಼್ರೆಡ್ ಬ್ರಶ್ ಫ಼ೊರ್ಡಾಕ್, ರಸ್ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡಾಕ್, ಜೇನ್ ಲಿಂಚಾಕ್, ಮೈಲೀ ಸೈರಸಾಕ್, ಲಿಂಡ್ಸೇ ಲೊಹಾನಾಕ್, ಸದಪುತ ದಾಸ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಥೊಂಪ್ಸನಾಕ್, ದ್ರುತಕರ್ಮ ದಾಸ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಲ್ ಕ್ರೆಮೊಕ್, ಹೆದರ್ ಗ್ರಹಾಮಾಕ್, ತಿಮೊಥಿ ಲಿಅರಿಕ್, ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿಅಮ್ಸಾಕ್, ಪಂಡಿತ್ ವಾಮದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೇವಿಡ್ ಫ಼್ರೊಲೀಕ್, ಕೆರೊಲಿನ್ ಕೊಏಟಾಕ್, ಜೊನ್ ಕೊಲ್ಟ್ರೇನಾಕ್, ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಬ್ಲೂಮಾಕ್, ಆರ್ಥರ್ ವ್ಯಾಗ್ನರಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕರ್.

ಆಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕರ್. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತೊನಿಅ ಎಡ್ವಿಗೆ ಅಲ್ಬಿನಾ ಮೈನೊಕ್, ಜೊನ್ ಕಿಂಗಾಕ್, ಜೊನ್ ಕೇಸಿಚಾಕ್, ಜೊನ್ ಟ್ರಾವೊಲ್ಟಾಕ್, ಟೊಮ್ ಕ್ರೂಸಾಕ್, ಮಡೊನ್ನಾಕ್, ತುಲ್ಸಿ ಗಾಬ್ಬರ್ಡಾಕ್, ಏಂಬರ್ ಹರ್ಡಾಕ್, ಎಮಿಲಿ ಡೆಸ್ಚಾನೆಲಾಕ್, ಸಲ್ಮಾ ಹಾಯೆಕಾಕ್, ಏನ್ನ್ ರೈಸಾಕ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯೂಸುಫ್ ಯೌಹಾನಾಕ್, ಕರೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಲುವಿಸ್ ಅಲ್ಸಿಂಡೊರಾಕ್, ರೊಬರ್ಟೊ ಬಾಜ್ಜಿಒಕ್, ಯುಲಿಸಸಾಕ್, ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಚರ್ಚಾಕ್, ಸುಸಾನ್ ಸರಂಡೊನಾಕ್, ಟಿಮ್ ರೊಬ್ಬಿನ್ಸಾಕ್, ಗ್ಲೆನ್ ಬೆಕಾಕ್, ಕೀತ್ ಎಲ್ಲಿಸನಾಕ್, ಆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಸನಾಕ್, ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜ಼ಾಕ್, ನಿಕೊಲಸ್ ಕೇಜಾಕ್, ಜೊರ್ಜ್ ಕ್ಲೂನಿಕ್, ಮಡೆಲಿನ್ ಅಲ್ಬ್ರ್ರೈಟಾಕ್, ಅರಿಅನಾ ಗ್ರಾಂದೆಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕರ್.