ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಜ್ಯ್

೧) ರಾಜ್ಯ್

೧) ಅರಿಜೊನಾ
೨) ಅರ್ಕನ್ಸಾಸ್
೩) ಅಲಬಾಮಾ
೪) ಅಲಾಸ್ಕಾ
೫) ಆಸ್ತಮ್ತಿ ವರ್ಜಿನಿಅ
೬) ಇಂಡಿಯಾನಾ
೭) ಇಲ್ಲಿನೊಇ(ಸ್)
೮) ಉತ್ತರ್ ಕರೊಲಿನಾ
೯) ಉತ್ತರ್ ಡಕೊಟಾ
೧೦) ಐಒವಾ
೧೧) ಒಕ್ಲಹೊಮಾ
೧೨) ಒರೆಗೊನ್
೧೩) ಒಹಿಒ
೧೪) ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್
೧೫) ಕಲಿಫೊರ್ನಿಅ
೧೬) ಕಾನ್ಸಾಸ್
೧೭) ಕೆಂಟಕಿ
೧೮) ಕೊಲೊರಡೊ
೧೯) ಜೊರ್ಜಿಅ
೨೦) ಟೆಕ್ಸಸ್
೨೧) ಟೆನ್ನಿಸ್ಸೀ
೨೨) ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾ
೨೩) ದಕ್ಷಿಣ್ ಡಕೊಟಾ
೨೪) ನೆಬ್ರಾಸ್ಕಾ
೨೫) ನೆವಾಡಾ
೨೬) ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ
೨೭) ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ
೨೮) ನ್ಯೂ ಯೊರ್ಕ್
೨೯) ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‍ಶೈರ್
೩೦) ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಅ
೩೧) ಫ್ಲೊರಿಡಾ
೩೨) ಮಿನ್ನೆಸೊಟಾ
೩೩) ಮಿಶಿಗನ್
೩೪) ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ
೩೫) ಮಿಸ್ಸೂರಿ
೩೬) ಮೆಸಚುಸೆಟ್ಸ್
೩೭) ಮೇರಿಲೆಂಡ್
೩೮) ಮೈನ್
೩೯) ಮೊಂಟಾನಾ
೪೦) ಯೂಟಾ
೪೧) ರ‍್ಹೋಡ್ ದ್ವೀಪ್
೪೨) ಲುವಿಸಿಅನಾ
೪೩) ಡೆಲವೇರ್
೪೪) ವರ್ಜಿನಿಅ
೪೫) ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್
೪೬) ವಿಸ್ಕೊನ್ಸಿನ್
೪೭) ವೆರ್ಮೊಂಟ್
೪೮) ವ್ಯೊಮಿಂಗ್
೪೯) ಹವಾಈ
೫೦) ಐಡಹೊ

೨) ರಾಜ್‍ಧಾನಿ

೧) ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ. ಸಿ.