Binkentios, ο βασιλιάς της Konkan και άλλα βασίλεια, ο αυτοκράτορας της Hispanica και άλλες αυτοκρατορίες, και ο Λόρδος Σύμπαν.

וינסנט, מלך Konkan והממלכות אחרות, הקיסר של hispanica ואימפריות אחרות, ואדון יקום,  וינסנט

Vincentius, Rex Konkan et de aliis regnis, Imperator Hispanica et de alia Imperiis, et Dominus universorum.

Vicente, Rey de Konkan y otros reyes, emperador de los hispanos y otros imperios, Señor Universo.

Vincenz, Roi de Konkan et d’autres rois, empereur d’hispaniques et d’autres empires, Seigneur Univers.

Vincenzo, Re di Konkan e altri Re, Imperatore di ispanici ed altri imperi, Signore dell’Universo.

Vicente, Rei de Konkan e outros Reinos, Imperador do Hispânica e outros Empires, e Senhor do universo.

Vikent, король Конкан и других королей, император испаноязычных и других империй, Господь Вселенной.

ملك كونكان والملوك أخرى، إمبراطور الاسبان وغيرهم الامبراطوريات، رب الكون., فنسينت

Vincent, Koning van Konkani en ander Koninkryke, Keiser van Hispanica en ander ryke, Here Heelal.

Vincent, iNkosi Konkan kanye nezinye imibuso, uMbusi of hispanica kanye nezinye Imibuso, Nkosi Universe.

文森特,苏格兰国王和其他王国,西班牙裔和其他帝国的皇帝,和宇宙之主。

Vinzent, König der Schotten und andere Königreiche, Kaiser der hispanischen und anderen Empires, und der Herr des Universums.

Vincenty, król w Parlamencie i innych królestw, cesarz hiszpańska i innych imperiów, Pana wszechświata.


Vincent's Map

Red-Block-30x30 ವಿಶೆಂತಾಚೆ ಪ್ರದೇಶ್ 

ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆ

ಮಂತ್ರಿ

ಪ್ರಧಾನ್, ಘರ್, ವಿದೇಶ್, ರಕ್ಷಣ್, ದುಡು, ಪ್ರಸಾರಣ್, ಸಾಗ್ಸೊಣಿ, ಸಂಪರ್ಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮಹಾ ಸೇನಾಪತಿ, ಏರ್ ಮಾರ್ಶಲ್, ಎಡ್ಮಿರಲ್

ಕದೆಲ್‍ಮನಿಸ್

ಚೆಂಡು

ಕೊಂಕಣ್ ಮಂಡಳಿ – ಪಾಯ್ಚೆಂಡು, ಹೊಕ್ಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ದಾಲಿಚೆಂಡು, ಹಾತ್ಚೆಂಡು,  ಟೆನ್ನಿಸ್, ರಗ್ಬಿ, ಕರ್ಲಿಂಗ್, ಹರ್ಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಮಾಜ್ – ವಿಜ್ಞಾನ್, ಭೂಗೋಳ್, ಖಗೋಳ್, ಪಿಂತುರ್, ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇನಾಮ್/ಪುರಸ್ಕಾರ್/ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಬಿರುದ್

ಕೊಂಕಣ್ – ವಜ್ರ್, ವೈಡೂರ್ಯ್, ಮಾಣಿಕ್, ಮೊತಿ ಇತ್ಯಾದಿ

ಕೊಂಕಣ್ ನೆಕೆತ್ರ್ – ವಿಜ್ಞಾನ್ – ಭೌತ್, ರಸಾಯನ್, ಜೀವ್, ಮನ್ಜಾತ್, ಝಡ್, ಸುಕ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರ್, ಖಗೋಳ್, ಭೂಗೋಳ್, ಮನಿಸ್, ಸಮಾಜ್, ಹವೊ

ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ನಟನ್,

ಖೆಳ್ – ಪಾಯ್ಚೆಂಡು, ಹೊಕ್ಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ದಾಲಿಚೆಂಡು, ಹಾತ್ಚೆಂಡು, ಗೊಲ್ಫ್, ಚೆಸ್, ಸ್ಕ್ವಾಶ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಉಡ್ಣಿ – ಊಂಚ್, ಲಾಂಬ್, ತಿದೊಡಿ

ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಕೊಂಕಣ್ – ತಾಂಬ್ಡೊ/ಹಳ್ದುವೊ/ಧೊವೊ ಗುಲೊಬ್, ಸಾಳಕ್, ಗೊಂಡೊ, ಟುಲಿಪ್, ಕಳೊ, ಅಬೊಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಹೆರ್ ರಾಜಾಂ

ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಅ, ಮಾಗ್ಯಾರ್, ಸುಒಮಿ, ಸಾಪ್ಮಿ, ನ್ಯಾಸಾಲೆಂಡ್, ರೊಡೆಷಿಯಾ, ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯ, ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸಿಥಿಅ, ಕಾಲ್ದೆಅ, ಸುಮೇರಿಅ, ಪಾರ್ಥಿಅ, ಮೆದೆಅ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಹೆರ್ ಚಕ್ರಾಪಧಿಪತ್ಯಾಂ

ಅಸ್ಸೀರಿಅ, ಪರ್ಷಿಅ, ಅಬಿಸ್ಸೀನಿಅ, ಎಲ್ಲಾಸ್, ಒಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಪವಿತ್ರ್ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಶ್ವ

ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಗ್ರಹಾಂ, ಉಪಗ್ರಹಾಂ, ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಗ್ರಹಾಂ, ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಇತ್ಯಾದಿ.

Αστέρια, τους πλανήτες, τους δορυφόρους, κομήτες, αστεροειδείς, κ.λ.π.

כוכבים, כוכבי לכת, לווינים, שביטים, אסטרואידים, וכו ‘

Stellas, planetas et satellitibus, buccinarum, asteroides et cetera.

ಗ್ರಹಾಂ

ಸಾಂ ಪೆದ್ರು (ಗುರು), ಸಾಂ ಜಾಕೊಬ್ (ಶನಿ), ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ (ಉರೇನಸ್), ಸಾಂ ಮಾತೆವ್ (ನೆಪ್ಚೂನ್), ಸಾಂ ಥೊಮಾಸ್ (ಬುಧ), ಸಾಂ ಅಂದ್ರು (ಶುಕ್ರ), ಸಾಂ ಫಿಲಿಪ್ (ಪ್ಲೂಟೊ), ಸಾಂ ಜೂದ್ (ಮಂಗಳ) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉಪಗ್ರಹಾಂ
St. Jude

ಸಾಂ ಜೂದ್ (ಮಂಗಳ)

ಸಾಂ ಇನಾಸ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ (ಫೊಬೊಸ್), ಸಾಂ ಪೊಲಿಕಾರ್ಪ್ (ಡೈಮೊಸ್).

St Peter

ಸಾಂ ಪೆದ್ರು (ಗುರು)

ಸಾಂ ಲೀನಸ್ (ಇಯೊ), ಸಾಂ ಅನಾಕ್ಲೀಟಸ್ (ಯೂರೋಪಾ), ಸಾಂ ಕ್ಲೆಮೆಂತ್ ಪಯ್ಲೊ (ಗಾನಿಮೀಡ್), ಸಾಂ ಎವಾರಿಸ್ತುಸ್ (ಕಾಲಿಸ್ಟೊ), ಸಾಂ ಅಲ್ಸೆಂದ್ರ್ ಪಯ್ಲೊ (ಅಮಲ್ತಿಯ), ಸಾಂ ಸಿಕ್ಸ್ತುಸ್ ಪಯ್ಲೊ (ಮೆಟಿಸ್), ಇತ್ಯಾದಿ.

St. James

ಸಾಂ ಜಾಕೊಬ್ (ಶನಿ)

ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ (ಮಿಮಾಸ್). ಸಾಂ ಇಸಾಕ್ ಜೊಗ್ವೆಸ್ (ಎನ್ಸೆಲಾಡುಸ್), ಸಾಂ ಗೊನ್ಸಾಲೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ (ಟೆಥಿಸ್), ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಜ್ (ಡಿಒನೆ), ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಮಿಕಿ (ರ‍್ಹಿಅ) ಇತ್ಯಾದಿ.

St. John

ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ (ಉರೇನಸ್)

ಸಾಂ ಅಗುಸ್ತಿನ್ (ಮಿರಾಂದಾ), ಸಾಂ ಜೆರೊಮ್ (ಏರಿಯಲ್), ಸಾಂ ಅಂಬ್ರೊಸ್ (ಉಂಬ್ರಿಯಲ್), ಸಾಂ ಗ್ರೆಗೊರಿ (ಟೈಟಾನಿಯಾ), ಸಾಂ ಥೊಮಾಸ್ ಅಕ್ವಿನ್ (ಒಬೆರೊನ್) ಇತ್ಯಾದಿ.

St. Matthew

ಸಾಂ ಮಾತೆವ್ (ನೆಪ್ಚೂನ್)

ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ (ಟ್ರೈಟೊನ್), ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಲೆರಿನ್ಸ್ (ನೆರಿಡ್), ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಫೆರ್ರರ್ (ಪ್ರೊಟಿಅಸ್), ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ (ನೈಅಡ್), ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾಲೊತ್ತಿ (ತಲಸ್ಸ), ಸಾಂ ಕಾತ್ರಿನ್ ಸಿಯೆನ್ನಾ (ಡೆಸ್ಪಿನಾ), ಸಾಂ ಜುವಾನ್ ಆರ್ಕ್ (ಗಲಾಟಿಅ), ಸಾಂ ತೆರೆಜ್ ಅವಿಲಾ (ಲಾರಿಸ್ಸಾ) ಇತ್ಯಾದಿ.

St. Philip

ಸಾಂ ಫಿಲಿಪ್ (ಪ್ಲೂಟೊ)

ಸಾಂ ಲೂಸಿ (ಚಾರೊನ್), ಸಾಂ ಅಗಾಥಾ (ನಿಕ್ಸ್), ಸಾಂ ಅಗ್ನೆಸ್ (ಹೈಡ್ರಾ), ಸಾಂ ಸಿಸಿಲಿಯಾ (ಕೆರ್ಬೆರೊಸ್), ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾ (ಸ್ಟಿಕ್ಸ್).

ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಗ್ರಹಾಂ

ಸಾಂ ಮರಿಯ ಗೊರೆತ್ತಿ (ಸೆರೆಸ್), ಸಾಂ ದೊಮಿನಿಕ್ ಸಾವಿಯೊ (ಪಲ್ಲಾಸ್), ಸಾಂ ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಕೊಸ್ತ್‌ಕಾ (ಜೂನೊ), ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್‌ಮನ್ಸ್ (ವೆಸ್ಟಾ), ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಗೊನ್ಜಾಗಾ (ಅಸ್ತ್ರೆಯಾ) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾಲಿ, ಇಕೆಯ-ಸೇಕಿ, ಹೇಲ್-ಬೊಪ್ಪ್, ಬಿಎಲಾ, ಹೋಮ್ಸ್, ಬೊರೆಲ್ಲಿ, ವೂಲ್ಫ್, ಕ್ರೊಮೆಲಿನ್, ಗೇಲ್, ಒಟೆಮಾ, ಜೊನ್ಸನ್, ಕ್ಲೆಮೊಲಾ, ಟೇಲರ್, ಇತ್ಯಾದಿ.