సెప్టెంబర్ 2022 కోసం ఉద్దేశాలు

ప్రతినెలకుఒకసాధారణఉద్దేశంమరియుమిషనరీఉద్దేశంఉండేవి.ఆ ఉద్దేశాలకోసంప్రార్థించమనిపోప్‌లు విశ్వాసులనుకోరేవారు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలోఫ్రాన్సిస్మిషనరీఉద్దేశాన్నివిడిచిపెట్టాడు.నేను ప్రతి నెలారెండుఉద్దేశాలతోముందుకురావాలనినిర్ణయించుకున్నాను.సెప్టెంబర్ 2022 కో సంఇక్కడరెండు ఉద్దేశాలుఉన్నాయి.

జనరల్: లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, మరణశిక్ష ఎక్కడ రద్దు చేయబడినా లేదా నిలిపివేయబడినా దాన్ని పునరుద్ధరించాలని మేము ప్రార్థిస్తాము.ప్రతి హంతకుడిని పట్టుకుని ఉరితీయాలని, నిర్దోషికి శిక్ష పడకుండా ఉండనివ్వండి.

మిషనరీ: ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు, అన్యజనులందరూ క్రైస్తవులుగా మారాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. అన్యజనులందరికీ జ్ఞానోదయం చేయండి, మీరు ప్రపంచానికి వెలుగు, జీవన రొట్టె, మార్గం, సత్యం, జీవితం మరియు పునరుత్థానం అని వారు తెలుసుకుంటారు మరియు మిమ్మల్ని దేవుడు మరియు రక్షకుడిగా అంగీకరించండి.