செப்டம்பர் 2022க்கான நோக்கங்கள்

ஒவ்வொருமாதத்திற்கும்ஒருபொதுவானநோக்கமும்ஒருமிஷனரிஎண்ணமும்இருந்தது.அந்த  நோக்கங்களுக்காகஜெபிக்கும்படிபோப்ஸ்விசுவாசிகளைகேட்டுக்கொண்டார். சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பிரான்சிஸ்மிஷனரிநோக்கத்தைகைவிட்டார்.ஒவ்வொரு மாதமும்இரண்டுநோக்கங்களுடன்வரமுடிவுசெய்துள்ளேன்.செப்டம்பர் 2022க்கான இரண்டுநோக்கங்கள்இங்கேஉ ள்ளன.

பொது: ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, மரண தண்டனை எங்கு ஒழிக்கப்பட்டாலும் அல்லது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டாலும் அதை மீட்டெடுக்க ஜெபிக்கிறோம்.ஒவ்வொரு கொலைகாரனும் பிடிபட்டு தூக்கிலிடப்பட வேண்டும், ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படுவதில்லை.

மிஷனரி: கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, எல்லா புறஜாதியினரும் கிறிஸ்தவர்களாக மாற ஜெபிக்கிறோம். நீங்கள் உலகத்தின் ஒளி, வாழ்வின் அப்பம், வழி, உண்மை, வாழ்வு மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் என்பதை அறிந்து, உங்களைக் கடவுளாகவும் இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அனைத்து புறஜாதிகளுக்கும் அறிவூட்டுங்கள்.