અટક

આહિર કાનાણી ખાબડ ચાવડા જાડેજા ઠાકોર દવે પટેલ ફળદુ બાવળીયા રૂપાણી
ચુડાસમા પરમાર