ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਲਈ ਇਰਾਦੇ

ਆਮ ਇਰਾਦਾ: ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੱਖੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਿਕਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਫੌਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟੋ। ਸਾਰੇ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਰਾਦਾ: ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਈਥਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਈਥਨਜ਼ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ; ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੋ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਜਾਂ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ; ਚੋਰੀ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ; ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ।