सप्टेंबर 2022 वर्साचे हेत

पयलींदरम्हयन्याखातीरएकसामान्यहेतूआनीमिशनरीहेतूआसतालो.पोप भावार्थी लोकांक त्या हेतू खातीर मागणें करपाक सांगताले. हालींच्या वर्सांनीफ्रांसिसानमिशनरीहेतसोडलो.दर म्हयन्याकदोनहेतयेवपाचेंथारायलां.सप्टेंबर 2022 वर्साचे दोन हेत हांगा दिल्यात.

सामान्य: प्रभू जेजू क्रिस्त, जंय जंय मरणाची ख्यास्त रद्द जाता वा थांबयल्या थंय ती परतून मेळची म्हूण आमी मागणें करतात. दरेक खून करपी मनशाक धरून फांशी दिवप आनी खंयच्याच निरपराधी मनशाक ख्यास्त दिवची न्हय अशी मान्यताय दिवची.

मिशनरी: प्रभु जेजू क्रिस्त, सगळे विधर्मी क्रिस्तांव जावचे म्हूण आमी मागणें करतात. सगळ्या विधर्मी लोकांक प्रबोधन करात, जाका लागून तांकां कळटलें की तुमी संवसाराचे उजवाड, जिविताची भाकरी, मार्ग, सत्य, जिवीत आनी पुनर्जल्म आनी तुमकां देव आनी सोडवणदार म्हूण स्वीकार करात.