डिसेंबर 2022 खातीर हेतू

सादारण हेतू: प्रभू जेजू क्रिस्त, आमी संवसारांत शांती आनी निरपराधी दुयेंतींची राखण मागतात. झुजां, यादवी झुजां, बंडखोरी, दंगली आनी हेर झगडीं सोंपवप. झुजाचो उद्देग सोंपप. दरेका देशांत, कुटुंबांत आनी मनशाक शांतताय हाडची. तुमच्या जल्माच्या आनंदान संवसार भर. थेरेसा मे शियावो, व्हिन्सेंट लॅम्बर्ट, चार्ल्स मॅथ्यू विल्यम गार्ड, आल्फी जेम्स इव्हान्स आनी आल्ता फिक्सलर सारकिल्या निरपराधी दुयेंतींक मरण येवचें न्हय म्हणून तांकां राखण दिवप. न्यायालयीन आनी वैजकी खून करप्यांक ख्यास्त दिवप.

मिशनरी हेतू: लॉर्ड जेजू क्रिस्त, अमेरिकेंतल्या सगळ्या विधर्मी लोकांक आनी परदेशांतल्या अमेरिकन विधर्मी लोकांक बाप्तिस्म दिवन कॅथलिक जावंक आमी मागणें करतात. अमेरिकेंतले सगळे मॉर्मन, ऑर्थोडॉक्स आनी प्रोटेस्टंट कॅथलिक जावचे अशें आमी मागतात. अमेरिकेंतल्या सगळ्या कॅथलिकांक आज्ञा पाळप आनी बरें आनी शुध्द जिवीत जगचें अशें मान्य करचें; आयतार आनी पवित्र दिसाचें बंधन दवरप; खंयच्याय विधर्मी सुवाळ्यांत वा विधींत वांटो घेवंक नाकात; चोरी करची न्हय, खून करचो न्हय वा खोटी गवाय दिवची न्हय; आनी शेजाऱ्याच्या वस्तूंची लोभ करची न्हय.