ಸರ್ಗಿಂ ಘೆಣೆ

ಫೆಸ್ತ್ ಅಗೊಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್

ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಮರಿಯೆಚಿ ನೀದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆಸಾ.

ಪಿಉಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ೧/೧೧/೧೯೫೦ (ಏಕ್ ನವೆಂಬ್ರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿಂ ಪನ್ನಾಸ್) ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮುನಿಫಿಸೆಂತಿಸ್ಸಿಮುಸ್ ದೆಉಸ್ (Munificentissimus Deus ಭೋವ್ ಧಾರಾಳ್ ದೇವ್) ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್ ಪತ್ರಾನ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಆತ್ಮೊ ಸರ್ಗಿಂ ಘೆಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ.