ಪಾಸ್ಖ್ ಸಂದೇಶ್

ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಪಾಸ್ಖ್ ಫೆಸ್ತ್.  ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಲಾಭೊಂದಿ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸ್ಖ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ೫ ತಾರಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ ೨೪ ತಾರಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್.  ಮಾಯ್ ೨೪ ತಾರಿಕೆರ್ ತೀನ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಸಾತ್: ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತ್, ಮರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಆಧಾರ್, ಆನಿ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಲೆರಿನ್ಸ್.

ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ೪೬ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಜಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ತಾ.  ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಪಾನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿತಾ.

ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಧೊವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ.  ಕಾಳೊ ದೂಖ್, ನಿರಾಶಾ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ತರ್ ಧೊವೊ ಸಂತೊಸ್, ಭರ್ವಾಸೊ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಘುರ್ತ್.  ಕಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್‍ರೂಪ್ (ಯುನಿಫ಼ೊರ್ಮ್) ನಾ ತರ್ ಧೊವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ.

ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ, ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಕುಬೆ, ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ಖಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್.  ತೆಂ ಬೊರೆಂ.  ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ವ ಧುವರ್ ಸೇವನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವರ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ.

ಜೆಜುನ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಸಮಾದಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ.”  ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್, ದೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಸಮಾದಾನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್, ಇರಾಕ್, ಗಾಜಾ, ಯೆಮೆನ್, ಲಿಬಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಉಕ್ರೈನ್ ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಸಮಾದಾನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ದಗ್ದವ್ಣಿ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಸಮಾದಾನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಥೈಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ತಾ.  ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಗ್ದಿತಾತ್ ವ ಕಷ್ಟಿತಾತ್.  ಇಂಡಿಯಾನಾಂತ್ ಸೈಂಬಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ.  ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಘಟ್ ರಾವಾಜಾಯ್.  ಖೊಟೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಡ್ಲೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕಾಡಿಜಾಯ್.  ಖೊಟೆ ನಿತಿಕರ್ತ್ ಕಾನೂನ್ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹುದ್ದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್, ಶಿಕ್ಶಾ ದೀಜಾಯ್, ಬಂದಂಡೆಂತ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್, ಫಾಶಿ ದೀಜಾಯ್.

ಕರೆಜ್ಮಾಕ್ ಸಂದೇಶ್

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕರೆಜ್ಮ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೮ ತಾರಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ೪ ತಾರಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್.

ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ಪ್ರಾಜಿತಾಚೊ ಕಾಳ್.  ಸಂಸಾರಾರ್ ಪಾತಾಕ್ ಆಸಾ.  ಪಾತಾಕ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.  ಥೊಡೆ ಪಾತಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ಥೊಡೆ ಪಾತಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ಥೊಡಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸೈಂಬಾ ಪ್ರಕಾರ್.  ಥೊಡಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸೈಂಬಾ ವಿರೊಧ್. ಖುನಿ, ಬಲಾತ್ಕಾರ್, ಪ್ರದುವಾರ್, ಸಲಿಂಗರತಿ ಪಾತ್ಕಾಂ. ಪ್ರದುವಾರ್ ಸೈಂಬಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಾತಾಕ್.  ಸಲಿಂಗರತಿ ಸೈಂಬಾ ವಿರೊಧ್ ಪಾತಾಕ್.  ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಸಾಕ್, ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಕಾಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ, ತಾಂತ್ಯಾಂ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ.

ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಸಾಲಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ.  ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್  ವಚ್ಯೆತ್.

ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ.  ಸಂಸಾರಾರ್ ಭೊರಾ.” ಸಾಧಾರಣ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ  ಗರ್ಭಪಾತ್ ಕರಿನಾಯೆ.