ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೀತ್

ಧರ್ಮ್‌ಸಭೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೀತ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂ ಆತಾಂ ಲಾತಿನ್ ವ ರೋಮನ್ ರಿತಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಉದೆಂತ್ ರಿತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿತಿಂತ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾಜೆ, ಸನ್ವಾರಾ ನಹಿಂ. ಮಿಸಾಚೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೊ ರಂಗ್ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ ನಿಳ್ಸೊ, ನಾತಾಲಾಂತ್ ಹಳ್ದುವೊ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಕಾಳೊ, ಪಾಸ್ಖಾಂತ್ ಧೊವೊ ಆನಿ ಸಾಧಾರಣ್ ಕಾಳಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಆಸಾಜೆ. ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕಾಳೊ ಆಸಾಜೆ. ಲೊಕಾನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇಜೆ. ತಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಫ಼ೆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆಸಾಜೆ, ಆಯ್ತಾರಾ ದವರ್ಚೆಂ ನಹಿಂ.

ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಗ್ರಾದಿ ಆಸಾಜೆ. ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ. ದಿಸಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ.

ಮೀಸ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾಜೆ, ಕಾತೆಕುಮೆನಾಂನಿ ವಾಂಜೆಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್ಯೆತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿತಿಚೊ ಮಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಾಚೊ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಆಸಾಜೆ.

ಪಾದ್ರಿಂಕ್, ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸಾನಾಯೆ. ಪಾದ್ರಿ, ಭಿಸ್ಪ್, ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪ್, ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ ಒಡ್ದಿ ಆನಿ ಸುಬ್‍ದಿಯಾಕೊನಾತ್ ಒಡ್ದ್ ಆಸಾಜಾಯ್,

ಮೀಸ್ ಸಹಭೆವ್ಣಿ ಆಸಾನಾಯೆ. ಪಾದ್ರಿಕ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ ದಿಯಾಕೊನಾನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಸುಬ್‍ದಿಯಾಕೊನಾನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪಾದ್ರಿಂನಿ ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ಯೆತ್.